Všeobecné podmienky používania služby CINELUX

(znenie účinné od 19.4.2024)

 

Článok 1

Všeobecné ustanovenia


1.        TV LUX s. r. o., so sídlom: Prepoštská 5, Bratislava 811 01, Slovenská republika, IČO: 36 827 541, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro; Vložka číslo: 47710/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“) je poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie s názvom CINELUX (ďalej len „CINELUX“), sprístupňovanej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky <cinelux.sk> (ďalej len „Internetová stránka“), ako aj mobilnej aplikácie cinelux.sk (ďalej len „Mobilná aplikácia“). Prevádzkovateľ je zároveň vlastníkom a prevádzkovateľom internetovej stránky <tvlux.sk>, mobilnej aplikácie tvlux.sk a audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie TV LUX, sprístupňovanej verejnosti prostredníctvom internetovej stránky <www.tvlux.sk/relacie>. Pre vylúčenie pochybností sa pod pojmom Internetová stránka a/alebo Mobilná aplikácia myslí celý obsah na nej uvedený, jej časť a/alebo služba ňou poskytovaná.


2.         Prevádzkovateľ prevádzkuje Klub priateľov TV LUX (ďalej len „Klub“), ktorého členovia darmi, modlitbou alebo praktickou pomocou napomáhajú rozvíjať TV LUX a tým šíriť hodnoty evanjelia. Členstvo v Klube je dobrovoľné, bezplatné a k ničomu právne nezaväzuje. 


3.        Tieto všeobecné podmienky upravujú práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa vznikajúce v súvislosti s používaním služby CINELUX, akejkoľvek jej časti alebo obsahu (ďalej len „Všeobecné podmienky“). Užívateľ vstupujúci a/alebo používajúci Internetovú stránku a službu CINELUX dáva vstupom na Internetovú stránku svoj súhlas s Všeobecnými podmienkami, ich obsahom a zároveň sa ich zaväzuje dodržiavať.


4.         Internetová stránka a Mobilná aplikácia a ich obsah, ako aj akýkoľvek obsah sprístupnený Užívateľom v rámci služby CINELUX, sú chránené v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon. Akýkoľvek neoprávnený zásah, používanie, kopírovanie alebo napodobňovanie Internetovej stránky a Mobilnej aplikácie a/alebo ich obsahu vrátane ochranných známok alebo iných označení vo vlastníctve alebo oprávnenej držbe Prevádzkovateľa alebo tretieho subjektu je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak takýmto konaním vznikne Prevádzkovateľovi a/alebo tretiemu subjektu škoda, je Užívateľ povinný Prevádzkovateľovi vzniknutú škodu nahradiť. V prípade porušenia ktoréhokoľvek z ustanovení uvedených v týchto Všeobecných podmienkach Užívateľom je Prevádzkovateľ oprávnený uplatniť opatrenia uvedené v týchto Všeobecných podmienkach a/alebo iné opatrenia a postupy, ktoré mu umožňujú príslušné právne predpisy.Článok 2

Informácie pred uzatvorením zmluvy


1.         CINELUX je audiovizuálnou mediálnou službou na požiadanie určenou na sledovanie programov v momente, ktorý si Užívateľ zvolí, je poskytovaná prostredníctvom elektronických komunikácií na jeho osobitnú žiadosť na základe katalógu programov zostaveného Prevádzkovateľom. Jej hlavným účelom je informovať, zabávať alebo vzdelávať širokú verejnosť.


2.            Prevádzkovateľ sprístupňuje Užívateľom prostredníctvom služby CINELUX nasledujúci obsah:

a.         zábavný obsah;

b.         obsah vzdelávacieho, dokumentárneho a informatívneho charakteru;

c.          programy pre detského diváka;

d.         archív programov;

e.         audiovizuálne diela (filmy a seriály) a iné videá na báze „video on demand“ – „video na vyžiadanie“;

f.           príležitostne živé vysielanie niektorých programových služieb

            (ďalej spolu len ako „Služba“ alebo „Služby“).


3.         Prevádzkovateľ sprístupňuje konkrétnemu Užívateľovi služby CINELUX jej obsah, resp. jeho časť v závislosti od konkrétneho typu balíka, ktorý sa Užívateľ rozhodne využívať. Užívatelia môžu využívať službu CINELUX prostredníctvom nasledovných typov balíkov:

a.         balík „KLUBISTA“ ;

b.         balík „KOMPLET“.


4.         Registrovaní Užívatelia sú zo strany Prevádzkovateľa pravidelne informovaní o vybraných výhodách pre registrovaných Užívateľov služby CINELUX vo forme newslettera, ktorý je registrovaným Užívateľom zasielaný vo forme e-mailu a obsahuje informácie o programoch a novinkách. Užívatelia sa môžu v rámci svojho Užívateľského účtu z odoberania CINELUX newslettera kedykoľvek odhlásiť.


5.         Poskytovanie služby CINELUX môže byť obmedzené na dobu nevyhnutne potrebnú najmä v prípade:

a.         výpadku servera a/alebo prevádzkových porúch;

b.        výpadkov telekomunikačných liniek alebo iných podobných skutočností spôsobených treťou                              stranou, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti služby CINELUX.


6.         Prevádzkovateľ nezodpovedá za vady služby CINELUX ani akékoľvek škody, ktoré sám ani v súčinnosti s inými osobami úmyselne nezavinil.Článok 3

Registrácia a poplatky


1.          Používanie služby CINELUX prostredníctvom ktoréhokoľvek z prístupov, je možné len po registrácii.


2.         Registrácia je možná pre Užívateľov od 18 rokov.


3.       Užívateľ je povinný pri registrácii pravdivo uvádzať všetky údaje. Užívateľský účet bude prepojený so zadanou e-mailovou adresou Užívateľa. Zákazník zodpovedá za to, že má prístup k svojmu e-mailovému účtu a vie, ktorú e-mailovú adresu použil na registráciu.


4.      Pre Užívateľa, ktorý sa zaregistroval na poskytovanie služby CINELUX vedie Prevádzkovateľ Užívateľský účet (ďalej len ako „Užívateľský účet“). Každý Užívateľ je oprávnený zriadiť si na jednu e-mailovú adresu len jeden Užívateľský účet.


5.      Užívateľ môže využívať službu Cinelux prostredníctvom balíka „KLUBISTA“ alebo balíka „KOMPLET“. Podmienkou používania balíka „KLUBISTA“ je členstvo v Klube. Užívateľ pri registrácii zadá svoje číslo člena Klubu a následne získava automaticky prístup k balíku „KLUBISTA“. Prístup k balíku „KLUBISTA“ je pre členov Klubu bezplatný. Užívateľ, ktorý nie je členom Klubu, môže získať neobmedzený prístup k službe Cinelux prostredníctvom balíka „KOMPLET“. Tento balík je spoplatnený sumou 5 eur mesačne.


6.         Zmluvná komunikácia prebieha prostredníctvom e-mailovej adresy uvedenej Užívateľom pri registrácii. Užívateľ je zodpovedný za pravidelnú kontrolu e-mailov vo svojom e-mailovom účte.


7.         Obsah ponúkaný na službe CINELUX podlieha licenčným obmedzeniam. Nie každý obsah je dostupný z každej krajiny. Niektorý obsah môže byť sprístupnený výlučne pre územie Slovenskej republiky a/alebo Českej republiky.Článok 4

Reklamácia služby CINELUX


1.      Reklamáciu služby CINELUX vo vzťahu k prehratiu konkrétneho videa je možné uplatniť u Prevádzkovateľa do 48 hodín od momentu kedy vada nastala.


2.         Reklamáciu iných vád Služby je možné uplatniť u Prevádzkovateľa bezodkladne najneskôr do 24 hodín.


3.             Reklamácia musí obsahovať:

a.        presný popis vady, ktorú Užívateľ reklamuje (t. j. popis vady, prípadne ako sa vada prejavuje);

b.    popis technického vybavenia Užívateľa, a to najmä verziu operačného systému, aplikácie, meno poskytovateľa internetu, spôsob pripojenia (optické pripojenie, ADSL, a pod.).


4.            V prípade, že Užívateľ neposkytol Prevádzkovateľovi požadované údaje a/alebo poskytnuté údaje sú nejednoznačné, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom úplného doplnenia chýbajúcich informácií.


5.         V prípade akýchkoľvek technických problémov môže Užívateľ kontaktovať Prevádzkovateľa na e-mailovej adrese cinelux@tvlux.sk.Článok 5

Tituly


1.         Prevádzkovateľ sprístupňuje v rámci služby CINELUX audiovizuálne diela vlastnej tvorby alebo audiovizuálne diela, na ktorých sprístupňovanie získal právo na základe licencie udelenej príslušnými oprávnenými subjektmi (ďalej len „Titul“ alebo „Tituly“). Ak nie je výslovne stanovené inak, rozumie sa Titulom aj akýkoľvek iný predmet chránený autorským právom a právami súvisiacimi s autorským právom, ktorého kópia bola Prevádzkovateľom zverejnená na Internetovej stránke, vrátane všetkých osobnostných atribútov v ňom obsiahnutých.


2.         Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek odobrať alebo pridať Tituly do jednotlivých balíkov a tým zmeniť rozsah ponuky Titulov v príslušnom balíku služby CINELUX. Zmena ponuky Titulov v balíkoch služby CINELUX sa nepovažuje za zmenu týchto Všeobecných podmienok.


3.         Prevádzkovateľ je oprávnený určiť maximálny počet zariadení, na ktorých môže Užívateľ službu CINELUX využívať. Balík „KOMPLET“ môže Užívateľ využívať maximálne na 3 zariadeniach.


4.         Prevádzkovateľ je oprávnený k Titulom pripájať reklamu, sponzorovanie, resp. inú formu mediálnej komerčnej komunikácie.


5.         Všetky Tituly sprístupnené Prevádzkovateľom v rámci služby CINELUX sú určené výhradne na osobné použitie Užívateľa na území Slovenskej republiky a Českej republiky. Akékoľvek komerčné použitie Titulov alebo ich použitie na podnikateľské účely, ako aj akékoľvek iné použitie Titulov ako to, ktoré umožňujú Užívateľovi tieto Všeobecné podmienky je týmito Všeobecnými podmienkami zakázané. Užívateľ nie je oprávnený Tituly akýmkoľvek spôsobom šíriť, kopírovať, nahrávať, či inak použiť v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi.Článok 6

Záverečné ustanovenia


1.         Užívateľ je uzrozumený a súhlasí s tým, že obsah služby CINELUX je určený predovšetkým pre zábavné, spravodajské a vzdelávacie účely a neposkytuje akékoľvek rady alebo stanoviská, napríklad právne či lekárske, ktoré by mohli byť považované za záväzné a relevantné.


2.         Užívateľ berie na vedomie, že Prevádzkovateľ nezaručuje a nenesie zodpovednosť za:

a.         presnosť, správnosť a aktuálnosť informácií, ktoré preberá na Internetovú stránku z iných zdrojov;

b.         funkčnosť dátovej siete Užívateľa ani za jeho hardvérové a softvérové vybavenie;

c.       výpadok servera, prevádzkové poruchy alebo výpadky telekomunikačných liniek alebo iné podobné skutočnosti, ktoré by mohli viesť k nedostupnosti Internetovej stránky;

d.      akékoľvek prípadné škody, ktoré Užívateľovi vzniknú, pokiaľ Užívateľ nebude včas informovaný o akýchkoľvek zmenách služieb z dôvodu, že ich pravidelne nevyužíva;

e.           to, že Internetová stránka neobsahujú vírusy, alebo iné rušivé komponenty

f.         akékoľvek škody alebo ušlý zisk spôsobené používaním alebo nemožnosťou použitia internetových stránok a/alebo stránok tretích strán, na ktoré je umožnený prístup prostredníctvom internetových stránok či už z dôvodu poruchy, chyby, prerušenia alebo napadnutia škodlivým kódom alebo hackerským útokom.


3.         Internetová stránka a služby CINELUX nemusia byť dostupné nepretržite, a to najmä z dôvodu pravidelnej údržby hardvérového a softvérového vybavenia alebo technických porúch mimo kontroly Prevádzkovateľa.


4.         Prevádzkovateľ výslovne upozorňuje Užívateľa na skutočnosť, že používanie akýchkoľvek služieb v rozpore s týmito Všeobecnými podmienkami môže zakladať protiprávne konanie, ktoré môže vykazovať aj znaky trestnej činnosti. Akékoľvek komerčné použitie Internetovej stránky je zakázané.


5.         Užívateľ plne zodpovedá za utajenie svojho užívateľského mena, hesla alebo akýchkoľvek iných registračných údajov a nesie všetku zodpovednosť a prípadné náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s porušením týchto Všeobecných podmienok.


6.         Užívateľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť svoje práva a svoje záväzky vzniknuté zo zmluvného vzťahu s Prevádzkovateľom v súvislosti s užívaním Služieb na tretiu osobu, a to ani bezodplatne. Užívateľ súhlasí s tým, že všetky práva a povinnosti Prevádzkovateľa podľa týchto Všeobecných podmienok môžu byť bez nutnosti akéhokoľvek ďalšieho súhlasu Užívateľa postúpené na tretie osoby.


7.         Internetová stránka a služba CINELUX môžu byť menené, môže z nich byť odstránený obsah, či akékoľvek prvky, kedykoľvek, akýmkoľvek spôsobom a bez udania dôvodu.


8.         Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Užívateľov automatizovaným aj manuálnym spôsobom, na účely plnenia zmluvy v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov, rozsahu spracovávaných údajov, ako aj právach dotknutých osôb sa nachádzajú tu.


9.             Prevádzkovateľ má výlučné právo

a.   vykonávať všetky majetkové práva k obsahu audiovizuálnej mediálnej služby na požiadanie sprístupňovaného prostredníctvom Internetovej stránky;

b.   podmieniť prístup Užívateľa k audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie sprístupňovanej prostredníctvom Internetovej stránky;

c.   odmietnuť alebo obmedziť prístup Užívateľov k audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie sprístupňovanej na Internetovej stránke aj bez uvedenia dôvodu.


11.   Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných podmienok, pričom o týchto zmenách Užívateľa informuje vhodným spôsobom, napr. ich zverejnením na webovej stránke, aspoň 10 dní pred dňom nadobudnutia ich účinnosti. Ak Užívateľ pokračuje v užívaní niektorej zo Služieb aj potom, čo zmena Všeobecných podmienok nadobudla účinnosť, považuje sa to za vyjadrenie jeho súhlasu so zmenou Všeobecných podmienok.


12.   Všetky vzťahy osobitne neupravené Všeobecnými podmienkami, ako aj právne vzťahy vzniknuté na základe týchto Všeobecných podmienok a v súvislosti s využívaním Služieb sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení.


 

Príloha č. 1

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY K SLUŽBE CINELUX


Právo na odstúpenie od zmluvy


V prípade ak nie je vo Všeobecných podmienkach uvedené inak, máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením zaslaným e-mailom na adresu cinelux@tvlux.sk.


Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený nižšie. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


TV LUX, s. r. o., so sídlom Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 36 827 541, email: cinelux@tvlux.sk


 

VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY K SLUŽBE CINELUX

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

TV LUX, s. r. o., so sídlom Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, IČO: 36 827 541, email: cinelux@tvlux.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy o poskytnutí tejto služby*: ..........................................

Dátum objednania/dátum prijatia* ..........................................

Meno a priezvisko Registrovaného užívateľa/užívateľov* ..........................................

Adresa Registrovaného užívateľa/užívateľov*..........................................

 

Podpis Registrovaného užívateľa/užívateľov* ..........................................

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

 

Dátum ...................

 

* Nehodiace sa prečiarknite.


 

Prevádzkovateľ:

 

TV LUX s. r. o.

Sídlo: Prepoštská 5, Bratislava 811 01, IČO: 36 827 541

Zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III; Oddiel: Sro; Vložka číslo: 47710/B

Kontakt: gdpr@tvlux.sk tvlux@tvlux.sk 02 / 21 29 55 55 pracovné dni 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb v zmysle účinnej právnej úpravy, najmä Zákona č. 18/2018 Z. z. ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

 

Dotknutá osoba, v zmysle platných a účinných predpisov, podľa § 13 ods. 1 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia 2016/679 udeľujem súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie osobných údajov na dobu neurčitú alebo do odvolania súhlasu z mojej strany.

 

Prevádzkovateľ spracúva poskytnuté osobné údaje pre účely zriadenia a realizácie platieb služby Sústredeného inkasa platieb obyvateľstva (ďalej len „SIPO“) na základe Obchodných podmienok Slovenskej pošty, a.s. a obchodných podmienok TV LUX, a.s., Prepoštská 5, 811 01 Bratislava.

 

Prevádzkovateľ zároveň spracúva mnou poskytnuté osobné údaje aj pre účely fungovania Klubu priateľov TV LUX, pre výhody uvedené v podmienkach členstva a iné ďalšie benefity pre členov.

Rozsah poskytnutých osobných údajov: titul, meno, priezvisko, email, telefón, adresa, rok narodenia, diecéza.

 

Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým bol súhlas udelený. Odvolaním súhlasu so spracovaním osobných údajov pre účely Klubu priateľov strácam nárok na členstvo v klube priateľov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.

 

Beriem na vedomie, že mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k poskytnutým osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať návrh na začatie konania podľa Zákona č. 18/2018 Z. z.. Beriem na vedomie, že u prevádzkovateľa nedochádza k profilovaniu. Beriem na vedomie, že kontaktná osoba pre poskytovanie informácií dotknutým osobám je vždy uvedená na webovom sídle TV LUX. Spracúvanie poskytnutých osobných údajov môže prevádzkovateľ vykonávať aj prostredníctvom ďalšieho sprostredkovateľa. Beriem na vedomie, že moje osobné údaje nebudú poskytnuté iným príjemcom bez môjho súhlasu.

 

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas priradzovať prípadné finančné dary ku klubovému číslu, ktoré mi bude pridelené a ktoré sa využíva ako variabilný symbol platby, prípadne prostredníctvom „SIPO“ služby, a to výlučne pre štatistické účely prevádzkovateľa. 

 

Udeľujem prevádzkovateľovi súhlas na zasielanie informácií elektronickou, telefonickou, smskovou alebo poštovou formou, vrátane zasielania bulletinu a na zasielanie iných marketingových ponúk a oznamov. 

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV PRE ÚČELY PRIESKUMU TRHU

 

Prevádzkovateľ:

TV LUX s.r.o., so sídlom: Prepoštská 5, 811 01 Bratislava, Slovakia, IČO: 36 827 541, spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 47710/B, v zastúpení/kontaktná osoba: Tomáš Straka, e-mail: gdpr@tvlux.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“),

 

spracúva osobné údaje dotknutých osôb – respondentov na základe ich súhlasu so spracúvaním osobných údajov v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane osobných údajov o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“).

 

Zakliknutím na „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na účely prieskumu trhu“ udeľujete podľa § 6 ods. 1 písm. a), § 9 ods. 2 písm. a) GDPR prevádzkovateľovi ako dotknutá osoba svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov pre účely Vašej účasti na prieskume trhu a jeho vyhodnotení, vrátane spracúvania tzv. osobitnej kategórie osobných údajov, najmä údajov o náboženskom presvedčení. (Do osobitnej kategórie osobných údajov možno zaradiť také údaje, ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženské alebo filozofické presvedčenie alebo členstvo v odborových organizáciách, a spracúvanie genetických údajov, biometrických údajov na individuálnu identifikáciu fyzickej osoby, údajov týkajúcich sa zdravia alebo údajov týkajúcich sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.)

 

Udelenie tohto súhlasu a Vaša účasť na prieskume trhu je úplne dobrovoľná. Na základe tohto súhlasu bude prevádzkovateľ Vaše osobné údaje spracúvať na účely realizácie a vyhodnotenia prieskumu trhu, ktorého sa zúčastníte vyplnením dotazníka na anketa.tvlux.sk, alebo telefonickou formou, príp. zaslaním vyplneného dotazníka na sídlo spoločnosti. Prevádzkovateľ bude Vaše osobné údaje spracúvať v rozsahu realizovaného prieskumu, napríklad najmä v rozsahu:

A. Vášho ID (meno a priezvisko),

B. sociodemografických údajov – štatistických údajov napr. o veku, dosiahnutom vzdelaní, osobitnej kategórie osobných údajov (citlivé údaje), napr. o náboženskom presvedčení.

C. ďalších údajov, ktoré nám dobrovoľne poskytne v rámci prieskumu trhu.

V rámci realizácie prieskumu dôjde aj k spracovaniu údajov aj od konkrétneho respondenta, ktoré mu v rámci dotazníka dobrovoľne poskytne. Tieto údaje však prevádzkovateľ spracúva iba výhradne na konkrétny štatistický alebo výskumný účel, resp. na priradenie údajov do internej databázy prevádzkovateľa s cieľom jej personalizácie.

 

Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel udeľujete prevádzkovateľovi na dobu určitú - do splnenia účelu spracúvania osobných údajov (ďalej len „doba platnosti súhlasu“). Súhlas so spracovaním osobných údajov na tento účel môžete kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na gdpr@tvlux.sk.

 

Prevádzkovateľ po uplynutí doby platnosti súhlasu, alebo po obdržaní Vášho odvolania súhlasu so spracúvaním osobných údajov zabezpečí bezodkladne blokovanie a likvidáciu všetkých Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že spracúva len správne, úplné, a podľa možností aktualizované osobné údaje dotknutých osôb starších ako 16 rokov. Osobné údaje dotknutých osôb prevádzkovateľ spracúva v elektronickej forme a prijatými vhodnými technickými a organizačnými opatreniami zaisťuje ich bezpečnosť, aby nedošlo k ich neoprávnenému sprístupnenie, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene, alebo akémukoľvek inému neprípustnému spôsobu spracúvania. Získané údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nerealizuje prenos osobných údajov do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie. Bez Vášho výslovného súhlasu prevádzkovateľ neposkytne ďalším osobám / subjektom Vaše osobné údaje, s výnimkou účtovníčky z dôvodu vedenia účtovníctva v súlade s osobitnými predpismi, ďalej audítora, advokáta, alebo zákonom oprávnených subjektov (napr. daňový úrad, atď.).

 

Poskytnutie osobných údajov ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je slobodné, dobrovoľné a určité. Na základe bezplatnej písomnej žiadosti zaslanej e-mailom na gdpr@tvlux.sk máte ako dotknutá osoba právo žiadať prevádzkovateľa o:

A prístup k Vašim osobným údajom a na informácie o ich spracúvaní (máte právo od prevádzkovateľa získať potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať k nim prístup a informácie podľa čl. 15 GDPR)

B opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov podľa čl. 16 GDPR (napr. pri zmene Vašich osobných údajov);

C vymazanie Vašich osobných údajov ak je splnený niektorý z dôvodov podľa čl. 17 GDPR (napr. ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne);

D obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov pokiaľ ide o jeden z prípadov uvedených v čl. 18 GDPR (napr. ak je spracúvanie protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia);

E prenesenie Vašich osobných údajov, na základe čoho môžete získať svoje osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov podľa čl. 20 GDPR;

F namietanie proti spracúvaniu Vašich osobných údajov podľa čl. 21 GDPR (napr. ak sa domnievate, že sú spracúvané v rozpore s ochranou Vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, námietku môžete uplatniť aj proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania);

G odvolanie Vášho súhlasu podľa čl. 7 bodu 3 GDPR.

Za účelom overenia identity žiadateľa je potrebné v žiadosti uviesť svoje meno, priezvisko, adresu bydliska a rok narodenia.

 

Ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú. Návrh musí obsahovať informácie podľa § 100 ZOOÚ. Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa: http://www.tvlux.sk/osobne-udaje, v časti Ochrana osobných údajov.

 

Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.